ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)A www.newwave.hu internetes oldalon a jelen szerződés szerinti Eladó videójáték, számítógép és szoftverek árusítását valósítja meg („webáruház”). Ezen általános szerződési feltételek tartalmazzák azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket a webáruházban való vásárlással kapcsolatosan az 1. pontban részletezett Felek elfogadnak.

1. A szerződést kötő felek

1.1 A szerződést kötő felek az alábbiak: New Wave Computers Bt. (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erzsébet tér 11.; cégjegyzékszám: 01-09-067399; adószáma: 10358768-2-42; a továbbiakban ,,Eladó”) és a New Wave Computers Bt. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mint Ügyfél (a továbbiakban: ,,Vevő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek).

2. A szerződés tárgya

2.1 Felek a jelen szerződésben és a webáruházban meghatározott módon és feltételekkel egymással adásvételi szerződést kötnek, amelynek alapján az Eladó köteles a termék tulajdonjogát a Vevőre átruházni, és a terméket a Vevő birtokába bocsátani, míg Vevő köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni. Az adásvétel tárgyának lényeges tulajdonságait az Eladó által működtetett honlap tartalmazza.

3. A szerződés létrejötte

3.1 A Felek közötti jogviszony a regisztrációs űrlap kitöltésével, az űrlap kezelési felületén a szerződés létrejöttét eredményező kezelőfelületre kattintva jön létre. Regisztráció nélkül a webáruházban vásárolni nem lehetséges, a regisztráció azonban nem kötelezi a Vevőt vásárlásra, és önmagában nem eredményez vásárlást.

4. Felek jogai és kötelezettségei a regisztrációval és megrendeléssel kapcsolatosan

4.1 A Felek közötti jogviszony fennállása alatt -ideértve a regisztráció folyamatát is- a Vevő, mint felhasználó köteles a saját adatait, és a megrendelés egyéb adatait hibátlanul, és az Eladó által megjelölt részletességgel és pontossággal megadni. Amennyiben az Eladó tudomására jut, hogy a Vevő pontatlan, vagy valótlan tartalmú adatot közölt, illetve valamely adatot nem adott meg, jogosult a Vevő hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni. Felek megállapodnak, hogy az adatok pontatlan, vagy valótlan, vagy hiányos megadásából keletkező bármilyen kár, vagy költség megtérítése iránti felelősségét Eladó kizárja.

4.2 Vevő kötelezi magát, hogy a regisztráció és a megrendelés során meghatalmazottat nem vesz igénybe, azaz a Vevő személye megegyezik a regisztrációs űrlapban feltüntetett személlyel. Felek megállapodnak, hogy ezen rendelkezés be nem tartásából keletkező bármilyen kár, vagy költség megtérítése iránti felelősségét Eladó kizárja.

4.3 Az Eladó jogosult a regisztráció során megadott adatokat telefonon egyeztetni. Amennyiben Eladó az adategyeztetés során azt a véleményt alakítja ki, hogy az adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy Vevő nem szándékozik, illetve nem képes az általa megrendelt termék vételárának megfizetésére, vagy a termék átvételére, Eladó jogosult a megrendelés teljesítését teljes egészében visszautasítani. Amennyiben a megrendelés már visszaigazolásra került, Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

4.4 Abban az esetben, ha a Vevő eláll a szerződéstől, de már korábban megfizetette a vételárat azt az Eladó köteles 5 (öt) munkanapon belül visszatéríteni. Felek megállapodnak, hogy az ilyen visszatérítés esetén Vevő kártérítés, késedelmi kamat, vagy költségei (pl. bankköltség, szállítási költség) megfizetését Eladótól nem követelheti, figyelemmel arra is, hogy a megrendelés teljesítésének visszautasítására, vagy a szerződéstől való elállásra saját magatartása következményeként került sor.

4.5 A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 8 napon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben az Eladó köteles az áruért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A Vevő köteles az árut eredeti állapotában az Eladónak visszaszolgáltatni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei (pl. bankköltség) megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy a visszaszolgáltatást saját maga kérte.

5. Szállítási feltételek, a kárveszély átszállása

5.1 A termékek átadása helyszíni átvétel esetén az Eladó telephelyén (9200, Mosonmagyaróvár Erzsébet tér 11.)

5.2 Amennyiben Vevő a csomagot a kézbesítés alkalmával nem veszi át, illetve, ha a kézbesítés olyan okból hiúsul meg, amelyre a futárszolgálat üzletszabályzata ezt a jogkövetkezményt írja elő, a futárszolgálat a csomagot visszaküldi az Eladónak. A visszaküldéssel kapcsolatos minden költség viselésére Vevő köteles. Ebben az esetben Vevő köteles felvenni a kapcsolatot Eladóval a csomag átvétele érdekében. Amennyiben Vevő a csomagot személyesen nem veszi át annak Eladó általi ismételt kézhezvételétől számított 30 napon belül, Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, és köteles az elállástól számított 5 (öt) munkanapon belül, költségei (ideértve különösen minden szállítási költséget, és az áruban a postázás miatt keletkezett kár összegét) levonását követően a kifizetett vételárat Vevőnek visszatéríteni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy az elállásra saját magatartása miatt került sor.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén, munkanapokon 8:00-13:00 óra között történik, így célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol az átvevő személy ebben az időszakban elérhető.

5.3 Az aktuális szolgáltatási díjakról és lehetőségekről a rendszer a vevőt minden megrendelés előtt tájékoztatja. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.4 Amennyiben Vevő előreláthatólag nem lesz képes a termékeket határidőben átvenni, köteles erről a tényről Eladót haladéktalanul írásban a tényleges átvétel idejének megjelölésével tájékoztatni. Amennyiben a tényleges átvételre megjelölt határidő a megrendeléstől számított 30 napon túli, Eladó jogosult elállni a szerződéstől, és az elállástól számított 5 (öt) munkanapon belül költségei levonását követően, a kifizetett vételárat Vevőnek visszatéríteni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy az elállásra saját magatartása következményeként került sor.

5.5 Pénzvisszatérítés Vevőnek, a visszatérítésre rendelkezésre álló határidő kezdetéig tett ellentétes rendelkezése hiányában arra a számlára történik, amelyről a fizetés érkezett. Vevő haladéktalanul köteles Eladónak bejelenteni, ha a bankszámlája száma megváltozott. Felek megállapodnak, hogy Eladó nem tartozik felelősséggel a bejelentés késedelméből, vagy elmaradásából keletkező semmilyen kártérítés, vagy költség iránt, figyelemmel arra, hogy erre a Vevő magatartása következményeként került sor.

5.6 Amennyiben a termékek átvétele bármely, a Vevő érdekkörében felmerült okból késedelmet szenved, a kárveszély az eredeti szállítási határidőben átszáll a Megrendelőre.

5.7 A szállítási díj tartalmazza a csomagolási költséget is.

6. Fizetési feltételek

6.1 A termék vételárárnak megfizetése az alábbi módokon történhet: Helyszíni átvétellel esetén, az Eladó telephelyén. Kiszállítás esetén, az átvétel helyszínén az áru átvételekor a szállítási díjjal együtt.

7. Hibás teljesítés

7.1 Eladó kötelezettséget vállal, hogy kizárólag hibátlan minőségű terméket értékesít.

7.2 Ha a megrendelt termék mégis hibás, vagy a szállítás során megsérült, vagy mennyiségileg hiányos, akkor azt a Vevő írásbeli kérésére Eladó díjmentesen kicseréli, pótolja.

7.3 Ha a megrendelt termék hibás, vagy a szállítás során megsérült, és Vevő élni kíván jelen szerződésben és a jogszabályokban részletezett jogaival, minőségi kifogás ügyintézése az alábbiak szerint alakul.
(1) Vevő kapcsolatot létesít a Vevőszolgálattal, és bejelenti kifogását ismertetve annak okát is.
(2) Vevő visszaküldi a terméket és a termékhez kapcsolódó eredeti számlát vagy annak másolatát az Eladó címére. Az ekkor keletkező igazolt postázási költséget –a panasz megalapozottsága esetén- Eladó köteles Vevőnek megtéríteni. Utánvétes és portós csomagot nem áll módunkban átvenni. Amennyiben a termék és a számla vagy annak másolata nem érkezik vissza a kifogás bejelentésétől számított 14 napon belül Eladó a minőségi kifogást tárgytalannak tekinti.
(3) Az áru visszaérkezését követően az Eladó az árut megvizsgálja, és megállapítja a minőségi kifogás megalapozott voltát. Amennyiben a minőségi kifogás megalapozott, és csereáru rendelkezésre áll, a Vevő választása szerint Eladó a csereárut saját költségén megküldi Vevőnek, vagy annak vásárláskori vételárát és a visszaküldés postázási költségét átutalja Vevőnek.
(4) Amennyiben a panasz nem jogos, erről Vevőt értesíti, és tájékoztatja az áru átvételének lehetőségéről.

7.4 Amennyiben cserére nincs lehetőség, Eladó a kifogásolt termék árát visszatéríti. A Felek megállapodnak, hogy azon okból eredően, hogy Eladó nem volt képes kicserélni a terméket Vevő kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti.

8. A szerződés hatálya és megszűnése

  8.1 Jelen szerződés határozatlan időre jött létre.

8.2 A Felek bármelyike jelen szerződést azonnali hatállyal bármikor megszüntetheti. Ebben az esetben Vevő már újabb rendelést nem tehet, azonban a már megrendelt áruk kiszállítása, értékesítése a jelen szerződés szerint történik.

8.3 A szerződés 9.2 pontjában foglalt rendelkezések a szerződés megszűnésétől függetlenül hatályban maradnak.

9. Adatvédelem

9.1 Az Adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. tv.), valamint a Direktmarketing Törvény (1995. évi CXIX. tv.) értelmében szeretnénk tájékoztatni, hogy megrendelésével, mint Vevő hozzájárul, hogy személyes adatait (név, lakcím, telefonszám, fax, e-mail) az New Wave Computers Bt, mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően kereskedelmi tevékenységéhez felhasználja. Adatszolgáltatása önkéntes. Adatait nyilvántartásunkban regisztráció időtartama alatt kezeljük. Amennyiben adataiban változás állna be, kérjük jelezze számunkra! A Vevő tudomásul veszi, hogy a honlap látogatása során Eladó rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét is, amelyhez a Vevő a regisztrációval hozzájárul. Az ilyen módon történő adatkezeléshez való írásbeli hozzájárulását a Vevő a regisztrációval automatikusan megadja.

9.2 Vevő hozzájárul, hogy ezen adatokat a regisztráció ideje alatt, illetve az említett adatokat személyes azonosító jellegüktől megfosztva a regisztrációt követően is statisztikai céllal Eladó kezelje, vagy feldogozza.

9.3 Az azonosításra alkalmas személyes és egyéb adatok törlése a webáruház honlapján a jelen szerződés hatályosságától függetlenül közvetlenül kérhető.

9.4 A regisztráció során Vevőnek lehetősége van e-mail hírlevelet kérni. Az Eladó hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a Vevőket, akik a hírlevél küldését kérték.

9.5 Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Ügyfélszolgálat:                                 New Wave Computers Bt.
Ügyfélszolgálati iroda helye:             9200 Mosonmagyaróvár, Erzsébet tér 11.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:   Hétfő - Péntek: 09:00-18:00, Szombat: 09:00-13:00
Telefon:                                              +36 (96) 579 834 (nyitvatartási időben)
Internet cím:                                      www.newwave.hu

10. Egyéb rendelkezések

10.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéses feltételeket megtárgyaltnak tekintik, és ezt Vevő a regisztrációs folyamat elvégzésével elismeri.

10.2 Felek megállapítják, hogy a regisztráció során Vevőnek módja volt a jelen szerződéses feltételeket megismerni, és a regisztrációs folyamat befejezettségével Vevő ezeket a feltételeket elfogadta.

10.3 Felek a jelen általános szerződési feltételekbe foglalt szabályokat tekintik irányadónak minden olyan kérdésben, amelyben ettől eltérő írásbeli megállapodást nem kötnek.

10.4 Felek törekednek a jelen szerződés teljesítése folyamán felmerülő vitás kérdések tárgyalásos úton való rendezésére. Abban az esetben, ha erre mégsem lenne mód, a Felek a jelen általános szerződési feltételekből származó jogviták elbírálására, hatáskörtől függően, kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A jogvita elbírálásakor a magyar jogszabályok alkalmazandóak.

Mosonmagyaróvár, 2010. Július 1.

(c) New Wave Computers Bt - Mosonmagyaróvár. Webshop created by virnw, some images by Poison/SGR